Досягнення кафедри

Основні наукові результати (за останні 5 років):

 1. Розроблені фізичні основи для створення магнітних фотонних кристалів та проведені їх дослідження. В магнітних рідинах можливо спостерігати нові невідомі раніше типи кластерів магнітних наночастинок. Крім рідиннокрапельним кластерів, при спеціальних умовах можуть утворюватись так звані жорсткі кластери. Їх форма в деякому діапазоні зовнішніх впливів залишається незмінною, тобто спостерігається дальній порядок (проф. В. Ф. Коваленко).
 2. Розвинуто методи: мікроскопій для створення та характеризаціїї багатошарових структур для нових сенсорних комірок на основі ДНК; самоорганізації колоїдальних частинок оксидів та сульфідів перехідних металів, молекул полімерів. Визначено структурні та електронні властивості зазначених шарів. Експериментально виміряні їх провідність, ємність, фотолюмінесценція. Запропоновано моделі переносу та накопичення заряду, а також його зміни при прикладенні напруги (доц. О. М. Іванюта).
 3. Використанням оригінального модельного підходу проведено аналіз взаємодії поляризованого світла з неоднорідними двозаломлюючими середовищами. Показано, що неоднорідні об’єкти з фазовою анізотропією (двозаломлюючі) виявляють дихроїчні властивості (ефективний дихроїзм), що, імовірно, пов’язаний із залежністю індикатриси розсіювання від стану поляризації зондуючого випромінювання (доц. С. М. Савенков).
 4. Отримані плівкові сендвіч-структури з вентильною провідністю, що залежить від прикладеного магнітного поля (доц. В. П. Сохацький).
 5. Розроблено схему спінового польового транзистора для застосування в т. ч. в якості керованого струмом елемента енергонезалежної магнітної пам’яті, розраховані оптимальні параметри та досліджені експериментально електричні та магнітні властивості.
 6. Досліджено виникнення мікроплазм у p-n переходах структур, виготовлених за технологією «Кремній на ізоляторі» (КНІ). Показано, що при струмах 105 А/см2 у КНІ структурах виникають мікроплазми, на ВАХ з’являється S-подібна ділянка й виникають шумові коливання падіння напруги (зав. НДЛ С. П. Павлюк).
 7. На базі запропонованого розкладу оптичних сигналів в ряд елементарних хвильових пакетів, побудовано матричну теорію дифракції фемтосекундних лазерних імпульсів в наближенні Фраунгофера (проф. В. С. Овечко).
 8. Запропоновано методику контролю дефектної структури тонких плівок та об’ємних монокристалічних зразків феритових гранатів на основі низькочастотного електромагніто-оптичного ефекту з використанням локального лазерного зондування зразків. Методика дозволяє виявляти локальні розмагнічуючі поля поблизу окремих точок з різкими змінами вектора намагніченості (доц. В. Є. Короновський).

Отримано патенти:

 1. Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В. Спосіб визначення ефективних мас в тонких струмопровідних каналах транзисторних напівпровідникових структур. Висновок про видачу патенту на винахід № 200117300 від 18.06.2002 р.
 2. Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Новіков С.С., Третяк О.В. Спосіб визначення довжини дифузійного зміщення неосновних носіїв заряду в напівпровідниках // Деклараційний патент на винахід 15.06.2004, Бюл. № 6(11), 67130 А, (51), G01N27/00.

Наукові результати НДЛ були впроваджені в учбовий процес: модернізовані 3 та створені 3 нові лабораторні роботи. В лекційні курси впроваджені більше 20 лекційних годин наукових досягнень НДЛ. Наукові співробітники беруть участь в проведенні лабораторних робіт зі студентами 1-3 курсів (М. В. Петричук, О. В. Тичко, О. С. Клімов).

За останні роки по тематиці НДЛ було захищено більше ніж 15 бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт та випускних робіт спеціалістів. На кафедрі працює науково-навчальний семінар «Фізика сучасних інформаційних технологій« (науковий керівник – В. Ф. Коваленко), на якому для студентів 1-4 курсів двічі на місяць викладачі та наукові співробітники кафедри (О. В. Іванюта, В. П. Сохацький, В. Є. Короновський, М. В. Петричук, О. В. Тичко) заслуховують наукові доповіді студентів оглядового характеру та із оригінальними результатами досліджень.

На кафедрі щорічно приблизно 10-15 студентів 1-3 курсів виконують наукові дослідження. Частина студентів працює за технічними завданнями конкурсних позабюджетних НДР на оплатній основі. Найбільш активні викладачі та наукові співробітники кафедри, які впроваджували такий метод індивідуальної роботи із студентами – О. Д. Горчинський, О. В. Іванюта, М. В. Петричук, О. В. Тичко, С. А. Дяченко. За результатами наукової роботи готуються статті до друку, доповіді на студентській та інших наукових конференціях.

Викладачі та науковці кафедри виконують спільні проекти з науковими установами США, Росії, Німеччини та України. За останні 5 років з метою визначення тематики спільних наукових досліджень, їх виконання і обговорення кафедру відвідали 8 делегацій з Росії, Німеччини та США. За цей же час здійснено численні закордонні відрядження.

Видавнича робота кафедри

За роки існування кафедри, її викладачами та співробітниками написано сотні методичних видань, зокрема, за останні п’ять років вийшли друком такі підручники та навчально-методичні матеріали:

 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика. Оптика» (ч. 1). Кисленко В.І., СтецюкВ .М., Халімонова І.М., 2002.
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Механіка». Сохацький В.П., 2002.
 3. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу «Вимірювання». Сохацький В.П., 2003.
 4. Програма з курсу «Загальна фізика». Горчинський О.Д., Гойса С.М., Жарких Ю.С., Коваленко В.Ф., Овечко В.С., Харченко Н.П., Шека Д.І., 2004.
 5. Правила оформлення результатів експериментальних вимірювань при виконанні лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика». Воробйова Н.В., Горчинський О.Д., Коваленко В.Ф., 2004.
 6. Методичні рекомендації до лабораторної роботи «Дослідження структури поверхні невпорядкованих тіл методом спектроскопії пружно відбитих електронів» з курсу «Фізична мікроелектроніка». Гойса С.М., Коваль І.П., 2004.
 7. Розв’язування задач з курсу «Загальна фізика» (розділ «Механіка»). Коваленко В.Ф., Сохацький В.П., 2004.
 8. Задачі та питання з оптики. Халімонова І.М., 2004.
 9. Молекулярна фізика в задачах. Іщук Л.В., Короновський В.Є., Харченко Н.П., Шека Д.І., 2005.
 10. Електрика і магнетизм в задачах. Стецюк В.М., Харченко Н.П., 2005.
 11. Атомна фізика. Фізичний практикум. Овечко В.С., Харченко Н.П., 2005.
 12. Розв’язування задач з курсу «Загальна фізика» (розділ «Оптика»). Коваленко В.Ф., Колобродов В.Г., 2005.
 13. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики (розділ «Ядерна фізика«). Горчинський О.Д., Дяченко С.А., 2005.
 14. Фізика атомів та атомних структур (від класики до квантів). Овечко В.С., Шека Д.І., 2006.
 15. Розв’язування задач з курсу «Загальна фізика» (розділ «Оптика») (ч. 1-2). Коваленко В.Ф., Колобродов В.Г., 2006.
 16. Інструкція з безпечних методів експлуатації електроприладів та лабораторного обладнання при роботі в атомному практикумі. Харченко Н.П., Короновський В.Є., 2006.
 17. Тестові запитання до лабораторних робіт («Оптика»). Харченко Н.П., Короновський В.Є., 2006.
 18. Тестові запитання до лабораторних робіт («Атомна фізика»). Харченко Н.П., Короновський В.Є., 2006.
 19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика. Оптика» (ч. 2). Кисленко В.І., Стецюк В.М., Халімонова І.М., 2006.
 20. Метод графічних побудов в променевій оптиці (ч. 1-2). Безручко В.М., Коваленко В.Ф., Стецюк В.М, 2007.
 21. Тестові завдання з курсу «Атомна фізика». Харченко Н.П., Полозов С.Б., 2007.
 22. Находкін М.Г., Шека Д.І. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки: Підручник. – К.: 2005. – 431 с.
 23. «Атомна фізика в задачах», Харченко Н.П., Прокопенко О.В., Карлаш Г.Ю., 2007.
 24. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електрика та магнетизм», Гойса С.М., Іщук Л.В., Слінченко Ю.А., 2008.
 25. Тестові запитання до лабораторних робіт «Електрика та магнетизм», Гойса С.М., Іванюта О.М. Іщук Л.В., 2009.
 26. Молекулярна фізика, Задачі, запитання (ч. 1), Гойса С.М., Короновський В.Є., Харченко Н.П., 2009.
 27. Молекулярна фізика. Задачі, запитання (ч. 2), Гойса С.М., Короновський В.Є., Харченко Н.П., Іщук Л.В., 2009.
 28. Атомна та ядерна фізика в прикладах та запитаннях, (ч. 1-2), Овечко В.С., Харченко Н.П., Карлаш А.Ю., Прокопенко О.М., 2009.
 29. Атомна та ядерна фізика в прикладах та запитаннях (ч. 1-2), Висоцький В.І., Карлаш А.Ю., Дяченко С.А., 2009.
 30. Оптика в прикладах та запитаннях (ч. 1-4), Коваленко В.Ф., Стецюк В.М., Харченко Н.П., Халімонова І.М., 2009.
 31. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика. Оптика» (ч. 3), Кисленко В.І., Стецюк В.М., 2010.

Викладачами кафедри (Ю. С. Жарких, Н. П. Харченко) розроблено комп’ютерні демонстрації з «Механіки» та «Атомної фізики». Ю. С. Жарких успішно розвиває науковий напрям, пов’язаний із написанням електронних підручників, зокрема, розроблено та впроваджено комп’ютерне тестування та методи комп’ютерної обробки його результатів з «Механіки» (Ю. С. Жарких, Є. В. Драган).

Comments are closed.