Основні наукові результати

2011 р.:

 1. Вивчено електро-магнітооптичні (ЕМО) ефекти в епітаксіальних плівках феритів-гранатів і, зокрема, на окремих ділянках доменної структури цих плівок. Проведено теоретичне та експериментальне обґрунтування основ високочутливого методу ЕМО зондування з метою детектування потенціального рельєфу діелектричних плівок та виявлення їх дефектів.
 2. Розроблено оптимальний метод вимірювання блочно-діагональних матриць Мюллера в середовищах із використанням лінійно поляризованого зондуючого випромінювання у випадку релеївського розсіювання. Розраховано азимути поляризацій випромінювання, що забезпечують мінімальну похибку визначення елементів означених матриць Мюллера. Створено математичну модель поляриметра для оптимального визначення блочно-діагональних матриць .
 3. Визначено механізм утворення високопольової області в наноплівках кремнію при проходженні крізь них екстремальних струмів.
 4. Запропоновано методику контролю дефектної структури тонких плівок та об’ємних монокристалічних зразків феритових гранатів на основі низькочастотного електромагніто-оптичного ефекту з використанням локального лазерного зондування зразків.
 5. Розроблено методику опису поляризаційних властивостей фемтосекундних оптичних імпульсів.
 6. Вдосконалено методику самоорганізації комплексу «нанотрубка-фулерени» для створення структур з нелінійними властивостями.
 7. Проведено дослідження впливу дефектів верхнього і нижнього інтерфейсів Si/SiO2 на шум в різних режимах роботи напівпровідникового біодатчика на основі наноструктури із напруженого кремнію і виявлено умови, коли цей вплив мінімальний. Дефекти схованого діелектрика перестають впливати на шум в режимі сильної інверсії на нижньому інтерфейсі. Показано, що завдяки підбору режиму зміщення підкладинки можна керувати чутливістю сенсора до зміни заряду на поверхні, в тому числі – заряду окремого центра обміну електронами.
 8. На основі виготовлених тонкоплівкових структур із властивостями спінового клапана створено моделі спінового біполярного та польового транзисторів та досліджено можливості підсилення ними електричних сигналів під час дії магнітного поля. На основі теоретичної моделі спінової інжекції розраховано залежності зміни електричних характеристик кіл зі спіновими транзисторами від параметрів речовин.

2012 р.:

 1. Встановлено, що опромінення лінійно поляризованим випромінюванням магнітовпорядкованого середовища обумовлює формування магнітного дефекту. В процесі опромінення середовища в об’ємі магнітного дефекту формується область з метастабільним вихідним станом намагніченості – зародок нової магнітної фази. Зародок намагнічування формується в об’ємі магнітного дефекту і його поява обумовлена існуванням в цьому об’ємі області з метастабільним вихідним станом намагніченості. Досліджено властивості запропонованого ФМ-датчика магнітних полів, який демонструє подолання недоліків традиційних МО-датчиків аналогічного призначення.
 2. Проведено теоретичний аналіз особливостей розв’язків спектральної задачі для матричних моделей дихроїчних, двопроменезаломлюючих об’єктів і об’єктів, що характеризуються виродженою анізотропією. Показано, що за наявності двопроменезаломлення об’єкт може бути дихроїчним, тобто його власні числа є дійсними множниками. Показано, що дихроїчний об’єкт з ортогональними власними поляризаціями обов’язково проявляє лінійне двопроменезаломлення. Досліджено величини параметрів анізотропії, за яких об’єкт, у якого вироджені власні числа, буде характеризуватися фазовими або дійсними власними числами.
 3. Протягом останнього року проводились дослідження провідності і шумових властивостей масивів вуглецевих нанотрубок і окремих напівпровідникових нанотрубок як каналів польових транзисторів. Методами шумової спектроскопії досліджено роль контактів і умови, за яких основну роль в провідності грає керований канал, а також визначено рівень шуму і кількість електронів провідності в нанотрубці. Визначено технологічні умови отриманння оптимальних плівок ІТО для дослідженяя утворення в них нанониток розігрівом за допомогою протікаючого струму. Дослідження температурної залежності шуму в масиві нанотрубок дозволило виділити та ідентифікувати три типи провідності: стрибкову провідність, одновимірну провідність (т.зв. рідина Люттінгера) та дифузійну провідність.
 4. Запропоновано нову методику опису діелектричних властивостей речовини, яка ґрунтується на розкладі електромагнітних полів і поляризації в ряд «елементарних хвильових пакетів».
 5. Виявлено можливості зміни доменної структури епітаксійної ферит-гранатової плівки під дією механічних напруг, які виникають в п’єзоелементі цирконату-титанату свинцю, жорстко механічно зв’язаному з гранатовою плівкою.
 6. Для модифікованих фулеренів встановлено механізм електроініціювання та закономірності полімеризації у тонкому шарі, вплив умов електросинтезу, допування та термічної дії на провідність, структуру та оптичні властивості.

2013 р.:

 1. Вперше було запропоновано метод розкладу поляризації в ряд за похідними від діючого поля, що дозволило звести хвильове рівняння в диспергуючому середовищі до телеграфного рівняння. Цей метод адекватно описує процеси розповсюдження надкороткого (фемтосекундного) оптичного імпульсу в середовищі і спрощує існуючі способи такого розгляду.
 2. Побудовано матричну модель середовища в межах однорідного наближення, яка дозволяє однозначно характеризувати його анізотропні параметри.
 3. На основі цієї моделі показано, що у середовищах з циркулярною фазовою та лінійною амплітудною анізотропією неможливе існування ортогонально поляризованих власних хвиль, проте можливе їх виродження.
 4. Застосування наноімпринт-технології і анізотропного травлення в гідроксиді тетраетиламонію забезпечило істотне покращання транспортних і шумових характеристик Si-нанониткових МОН структур, що дозволяє використання їх як високочутливих біосенсорів.
 5. Методами шумової спектроскопії експериментально досліджено три різні механізми провідності 1D-провідників – вуглецевих нанотрубок в діапазоні температур 4.2÷300 К. Вперше виявлено і пояснено нетривіальну лінійну залежність величини шуму від струму в області стрибкової провідності.

2014 р.:

 1. Спостережено та досліджено ефект електричного керування орієнтацією намагніченості доменів, включаючи переключення вектора намагніченості, у композитному мультифероїку, складеному з фериту-гранату та цирконату-титанату свинцю (ЗІГ/PZT). Ефект застосовано для керування дифракцією і модуляцією когерентного оптичного випромінювання за допомогою електричного поля.
 2. Досліджено особливості роботи кремнієвих діодних структур за умов суттєвого саморозігріву за рахунок протікання екстремального струму з густиною до 105 А\см2. Виявлено суттєве збільшення прямого опору кристала напівпровідникового діода під впливом різної кількості поодиноких імпульсів ударного струму. Розглянуто вплив зовнішньої температури на модифікацію часу життя носіїв заряду напівпровідникового діода потужним імпульсом струму. Проведено дослідження змін параметрів та характеристик діодного кристала під дією ударного імпульсу струму.  Досліджено ефект стабілізації виділеної потужності при проходженні крізь напівпровідниковий діодний кристал імпульсу ударного струму. Зона стабілізації потужності визначається досягненням температури власної провідності.
 3. Досліджено механізми іонного перемикання ланцюжків наночастинок в упорядкованих структурах SWCNT+ДНК та виявлено, що ковалентні зв’язки одноланцюжкової ДНК можуть використовуватись як найбільш чутливі елементи для іммобілізації системи SWCNT+ДНК на інтерфейсі Au (Ag) шляхом гібридизації основ ДНК. Показано, що, необхідною умовою створення регенерованого біосенсора є успішна іммобілізація ферменту на поверхні трансдьюсера на основі одноланцюжкової ДНК.

2015 р.:

Повернутись на сторінку: “Досягнення кафедри

Comments are closed.