Овечко Володимир Сергійович

Ovechko

1949 р.н., професор

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет у 1971 р. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію “Параметричне перетворення оптичних полів в кристалах та парах лужних металів” (науковий керівник проф. Стрижевський В.Л.),  в 1998 р. – докторську дисертацію “Нестаціонарні оптичні поля та процеси їх взаємодії з конденсованою речовиною” (спеціальність – „оптика, лазерна фізика”). Працював у НДІ “Квант” у 1971-80 рр. В університеті працює з 1981 р.: старшим науковим співробітником НДЧ КДУ ім. Т.Г.Шевченка (1981-93 рр.) , доцентом (1994-2001 рр.), професором кафедри електрофізики (з 2001 р.), член Координаційної ради факультету (з 2020 р.). Читає  нормативний курс для студентів 3 курсу “Атомна фізика”, спецкурси  “Оптика лазерних систем”, “Фізика екосфери”. Бере участь у розвитку практикуму з атомної фізики . Напрями наукових досліджень: оптика надкоротких імпульсів, інфрачервона спектроскопія нанопористих середовищ, нелінійна оптика кристалів, оптика гетеронаноструктур, квантова теорія дифракції, переформулювання рівнянь квантової механіки (КМ), однофотонні властивості квантових полів.

Основні одержані наукові результати:

 • Побудовано абераційно-дифракційну теорію параметричного перетворення зображень у кристалах з квадратичною нелінійністю.
 • Разом зі Стрижевським В.Л. і Амеровим А.К. запропоновано механізм нерівноважного випромінювання плазми лазерного пробою для пояснення явища генерації пікосекундного спектрального континуума.
 • Розроблено методику представлення розв`язків рівнянь Максвелла поза квазімонохроматичного наближення.
 • Одержано квантовий критерій класичності оптичних імпульсів надкороткої тривалості.
 • Побудовано полімерну модель адсорбційних центрів, розташованих на поверхні пористого кремнезему.
 • Запропоновано теорію дифракції як процесу квантового розсіяння, систему рівнянь КМ для функції дії і густини імовірності.
 • Розроблено методику “ time-domain “ спектроскопії для оптичних імпульсів надкороткої тривалості.
 • Запропоновано методику представлення локалізованих квантових станів фотонів з використанням ряду елементарних хвильових пакетів.

Овечко В.С. є автором більше 130 публікацій, 5 методичних розробок, зокрема: «Атомна фізика. Фізичний практикум», ВПЦ «Київський університет», 2005 (разом з Харченко Н.П.), «Фізика атомів і атомних структур», ВПЦ «Київський університет», 2006 (разом з Шекою Д.І.), „Атомна і ядерна фізика у прикладах та запитаннях», ВПЦ „Київський університет”, 2011 (разом з Висоцьким В.І. та інш.), 12 авторських свідоцтв та винаходів.

 • V.Gavrilenko, V.Ovechko. Fundamentals of the Optics of Materials: Jenny Stanford Publishing, 2023, 374.
 • V.S.Ovechko. Photon – an excited state of a two-level quantum oscillator. Proceedings of the XVIII International Conference “ Electronics and Applied Physics” (18-21 October 2022, Kyiv, pp.29-30).
 • V.S.Ovechko. Description of a photon as a local object with the use of elementary wave packets. Proceedings of the XVII International Conference “Electronics and Applied Physics” (October 2021,Kyiv,pp.12-13).
 • V.S.Ovechko. Kramers-Kronig relations – supplementary technique to the time-domain spectroscopy. Ukrainian Journal of Physics, 2020,v.65, N 12, pp 1044-1048.
 • V.S.Ovechko,V.P.Mygashko. Spectral Particularities of Femtosecond Optical Pulse Propagating in Dispersive Medium. Ukrainian Journal of Physics, 2018,v.63, N 6, pp 479-487.

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.