Навчальна робота

Організація навчально-виховного процесу

Для студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем кафедра забезпечує викладання наступних нормативних курсів:

Та спеціальних курсів: «Оптика лазерних систем», «Комп’ютерні технології у фізиці», «Спінтроніка магнітних наносистем», «Комп’ютерне моделювання», «Мультимедійні технології в системах пошуку інформації», «Експериментальна лазерна фізика», «Оптичні властивості твердого тіла», «Фізика екосфери», «Професійна та корпоративна етика», «Проблеми сучасної оптики», «Флуктуації в електроніці», «Прикладна оптика», «Комп’ютерні технології у фізичному експерименті», «Комп’ютерна фізика».

Також викладачі кафедри (проф. Савенков С.М., доц. Іванюта О.М., доц.  Висоцький М.В., доц. Коломієць І.С.) читають курс «Науковий образ світу» для студентів інших факультетeтів та інститутів університету.

Для студентів економічного факультету доц. кафедри Висоцький М.В. викладає курс «Науковий образ світу/Scientific Image of the World» англійською мовою.

Навчальний процес забезпечує переважно професорсько-викладацький склад кафедри. Крім того, залучається до читання лекцій та проведення семінарських занять викладачі з інших кафедр.

Навчальні плани та програми, за якими проводяться заняття із «Загальної фізики», «Фізики» та викладаються спецкурси, постійно вдосконалюються, вводяться нові та коригуються існуючі питання, забезпечується взаємозв’язок спецкурсів з нормативними курсами. Все це дозволяє реалізувати неперервну підготовку та забезпечувати необхідний рівень знань з базовими фізичними дисциплінами.

Крім студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем в фізичних практикумах кафедри виконували лабораторні роботи студенти Києво-Могилянської академії, школярі Київського природничо-наукового ліцею №145, УФМЛ при КНУ імені Тараса Шевченка, команди школярів при підготовці до олімпіад з фізики різних рівнів.

На кафедрі є демонстраційний кабінет (куратор – доц. Гойса С.М.), який постійно забезпечує технічний супровід лекцій із дисциплін «Загальної фізики» та «Фізики». Кількість демонстрацій з окремих розділів «Загальної фізики» така: Механіка – 14; Молекулярна фізика – 11; електрика і магнетизм – 11; Оптика – 27; Атомна фізика – близько 60 комп’ютерних демонстрацій. Крім того, демонстраційний кабінет забезпечує технічний супровід проведення факультетських зібрань та лекцій із окремих спецкурсів.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

За станом на 01.01.2024 на кафедрі працює 22 співробітника, серед них:

  • 11 штатних викладачів:

– доктори фіз.-мат. наук: проф. Овечко В.С., проф. Савенков С.М., доц. Пертичук М.В.

– кандидати фіз.-мат. наук:  доц. Гойса С.М., доц. Іщук Л.В., доц. Короновський В.Є., доц. Сохацький В.П., доц. Іванюта О.М., доц. Висоцький М.В.,  доц. Коломієць І.С.

– асис. Стецюк В.М.

  • 10 співробітників навчально-допоміжного складу.
  • 1 співробітник НДЧ: к. фіз.-мат. наук, с.н.с. Тичко О.В.

Таким чином, зараз на кафедрі працює 3 доктори, з яких 2 професори. Кандидатів фіз.-мат. наук 9, з них 7 доцентів та 1 асистент. Наукові співробітники беруть участь у забезпеченні та модернізації практикумів, консультують студентів при виконанні кваліфікаційних робіт. З кафедрою підтримують активний зв’язок викладачі, які за віком залишили роботу на штатних посадах. Так, к. фіз.-мат. наук Харченко Н.П., продовжуючи плідну роботу по передачі свого педагогічного досвіду, видала низку навчальних посібників.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Щорічно в 5-ти фізичних практикумах кафедри електрофізики виконується понад 50 лабораторних робіт. На протязі одного навчального року через фізичні практикуми кафедри проходять більше 300 студентів 1-3 курсів. Таким чином кафедра забезпечила проведення лабораторних робіт, семінарських занять та читання лекцій із 5-ти курсів «Загальної фізики» для більше, ніж 3 тисяч студентів  факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Навчальні практикуми кафедри розташовані на території 9 приміщень і виконуються студентами 1-3 курсів на протязі 5ти семестрів: вимірювальний та механічний (лаб.710, куратор – доц. Сохацький В.П.), коливання і хвилі та молекулярний (лаб.702, куратор – доц. Іщук Л.В), електричний (лаб. 706, 707, куратор – доц. Іванюта О.М.), оптичний (лаб. 708, 709, куратор – ас. Стецюк В.М.), атомний (лаб.704, 705, куратор – доц. Короновський В.Є.). За останній період на кафедрі поставлено та модернізовано більше 25 нових лабораторних робіт. При виконанні лабораторних робіт, кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів студенти користуються персональними комп’ютерами.

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами

Викладачами факультету створено ряд факультативних курсів, науково популярних лекцій для абітурієнтів. Наприклад, курс лекції «Найбільші об’єкти Всесвіту: у пошуках темної матерії» підготував викладач кафедри доц. Висоцький М.В..

Також ас. Стецюк В.М. проводить заняття з курсу фізики в Київському природничо-науковому ліцеї №145.

Кафедра організовує профорієнтаційні екскурсії для школярів.

Індивідуальна робота із студентами

При відносно великій завантаженості викладачів кафедри підготовка студентів з базової для факультету дисципліни проводиться із використанням методів індивідуальної роботи зі студентами. До таких форм роботи зі студентами можна, зокрема, віднести таке:

  • щотижня за затвердженим графіком проводяться консультації з тих курсів загальної фізики, які читаються в поточному семестрі;
  • регулярно згідно графіку викладачі кафедри проводять індивідуальні консультації для студентів;
  • неодноразово викладачі та інженерно-допоміжний склад кафедри у вільний від основного педнавантаження час проводять індивідуальні додаткові заняття із студентами, які із різних обставин (в першу чергу, через хворобу) не виконали навчальний план;

Випускники кафедри

Випускники кафедри електрофізики працюють закордоном в науково-дослідницьких університетах та центрах Німеччини, Голландії, Великобританії тощо. Інша частина випускників залишаються на кафедрі та отримують посади викладачів та наукових співробітників. Частина випускників кафедри успішно працевлаштовуються як в Україні так і за кордоном в комерційних та державних установах.

Comments are closed.