Навчальна робота

 

Організація навчально-виховного процесу

Для студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем та студентів інституту високих технологій кафедра забезпечує викладання: нормативних курсів «Загальної фізики» («Механіка», «Молекулярна фізика», «Електрика і магнетизм», «Оптика», «Атомна фізика», «Ядерна фізика та астрофізика») та спеціального курсу «Комп’ютерний експеримент у радіофізиці» для студентів напряму підготовки «Прикладна фізика», нормативних курсів «Фізики» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» та «Радіотехніка», спеціальних курсів «Поляризаційна матрична оптика», «Комп’ютерні технології у фізичному експерименті», «Оптична спектроскопія», «Матеріали та елементи електроніки», «Магнітооптика та фотомагнетизм», «Магнітоелектрика», «Квантові інформаційні системи»,  «Флуктуації в електроніці», «Проблеми сучасної оптики» для студентів напряму підготовки «Прикладна оптика і магнетизм», спеціального курсу «Фізика екосфери» для студентів напряму підготовки «Медична радіофізика», спеціального курсу «Комп’ютерна фізика» для студентів напряму підготовки «Фізинча електроніка»,  «Квантова радіофізика», «Твердотільна електроніка»«Прикладна оптика і магнетизм».  Для аспірантів кафедри читається спеціальний курс «Інформаційні технології в освіті».

Також викладачі кафедри читають спеціальні курси для студентів інших факультетeтів та інститутів університету:

Навчальний процес забезпечує переважно професорсько-викладацький склад кафедри. Крім того, залучається до читання лекцій з «Атомної фізики» академік НАН України Находкін М.Г., з «Ядерної фізики та астрофізики» – проф. Висоцький В.І., до проведення семінарських занять з «Атомної фізики» – доц. Прокопенко О.В.

Навчальні плани та програми, за якими проводяться заняття із «Загальної фізики», «Фізики» та читаються спецкурси, постійно вдосконалюються, вводяться нові та коригуються існуючі питання, забезпечується взаємозв’язок спецкурсів з нормативними курсами. Все це дозволяє реалізувати неперервну підготовку та забезпечувати необхідний рівень знань з базовими фізичними дисциплінами.

Крім студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем в фізичних практикумах кафедри виконували лабораторні роботи студенти Києво-Могилянської академії, школярі Київського природничо-наукового ліцею №145, УФМЛ при КНУ імені Тараса Шевченка, команди школярів при підготовці до олімпіад з фізики різних рівнів.

На кафедрі є демонстраційний кабінет (куратор – доц. Гойса С.М.), який постійно забезпечує технічний супровід лекцій із дисциплін «Загальної фізики» та «Фізики». Кількість демонстрацій з окремих розділів «Загальної фізики» така: Механіка – 14; Молекулярна фізика – 11; електрика і магнетизм – 11; Оптика – 27; Атомна фізика – близько 60 комп’ютерних демонстрацій. Крім того, демонстраційний кабінет забезпечує технічний супровід проведення факультетських зібрань та лекцій із окремих спецкурсів.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

За станом на 01.05.2016 на кафедрі працює 33 співробітника, серед них: 15 штатних викладачів (доктори фіз.-мат. наук: проф. Коваленко В.Ф., проф. Жарких Ю.С., проф. Овечко В.С., проф.. Савенков С.М., доц. Фелінський Г.С.; кандидати фіз.-мат. наук:  доц. Гойса С.М., доц. Іщук Л.В., доц. Короновський В.Є., доц. Сохацький В.П., доц. Іванюта О.М., ас. Слінченко Ю.А., ас. Висоцький М.В., доц. Карлаш Г.Ю, та асистенти Стецюк В.М. і Ніконова В.В.), 8 співробітників навчально-допоміжного складу та 9 співробітники  НДЧ, з них наукових співробітників, кандидатів фіз.-мат. наук – 3 (зав. НДЛ Павлюк С.П., пров.н.с. Петричук М.В., с.н.с. Тичко О.В. ). Таким чином, зараз на кафедрі працює 5 докторів та 10 кандидатів фіз.-мат. наук, у тому числі – 4 професори та 5 доцентів, 1 лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Наукові співробітники беруть участь у забезпеченні та модернізації практикумів, консультують студентів при виконанні кваліфікаційних робіт. З кафедрою підтримують активний зв’язок викладачі, які за віком залишили роботу на штатних посадах. Так, доцент Харченко Н.П., продовжуючи плідну роботу по передачі свого педагогічного досвіду, видала низку навчальних посібників. Ас. Ніконова В.В. курує факультативний курс у рамках асистентської практики магістрів “ФРЕКС програмування” з сучасних мов програмування та пакетів прикладних програм.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Щорічно в 5-ти фізичних практикумах кафедри електрофізики виконується 66 лабораторних робіт. На протязі одного навчального року через фізичні практикуми кафедри проходять 724 студентів 1-3 курсів (447 – в 1-му семестрі і 277 – в 2-му семестрі). Таким чином, за 2011-2016 рр. кафедра забезпечила проведення лабораторних робіт, семінарських занять та читання лекцій із 5-ти курсів «Загальної фізики» для більше, ніж 3 тисяч студентів радіофізичного факультету.

6 навчальних практикумів кафедри розташовані на території 9 приміщень і виконуються студентами 1-3 курсів на протязі 6-х семестрів: вимірювальний та механічний (лаб.710, куратор – доц. Сохацький В.П.), коливання і хвилі та молекулярний (лаб.702, куратор – доц. Іщук Л.В), електричний (лаб. 706, 707, куратор – доц. Іванюта О.М.), оптичний (лаб. 708, 709, куратор – ас. Стецюк В.М.), атомний (лаб.704, 705, куратор – доц. Короновський В.Є.). За період 20011-2016 рр. на кафедрі поставлено 24 нових лабораторних робіт і модернізовано 6 лабораторних робіт. При виконанні лабораторних робіт, кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів студенти користуються  персональними комп’ютерами.

Профорієнтаційна робота

Доц. Карлаш А.Ю. є головою профорієнтаціної комісії факультету, та разом з ас. Ніконова В.В. створили факультативний курс науково популярних лекцій для абітурієнтів:

1. Що вивчає синергетика? (проф. Анісімов І.О.)
2. Збудження кільватерних хвиль у плазмі електронними згустками (проф. Анісімов І.О.)
3. Прикладна медична радіофізика (доц. Нетреба А.В.)
4. ГРІД-системи (ас. Сальніков А.О.)
5. Сучасна мікроскопія на межі атомної роздільної здатності (ас. Горячко А.М.)
6. Наномагнетизм (проф. Шека Д.Д.)
7. Надпровідність та її застосування (доц. Прокопенко О.В.)
8. Використання лазерних технологій в інформаційних системах (доц. Колєнов С.О.)
9. Сучасні джерела енергії (проф. Висоцький В.І.)
10. Найбільші об’єкти Всесвіту: у пошуках темної матерії (ас. Висоцький М.В.)
11. Високопродуктивні обчислювальні системи (ас. Слюсар Є.А.)
12. Використання лазерних технологій у інформаційних системах” (доц. Колєнов С.О.)
13. Медична інтроскопія (доц. Радченко С.П.)

ас. Стецюк В.М. проводить заняття з курсу фізики в КПНЛ № 145.

Індивідуальна робота із студентами

При відносно великій завантаженості викладачів кафедри підготовка студентів з базової для факультету дисципліни проводиться із використанням методів індивідуальної роботи зі студентами. До таких форм роботи зі студентами можна, зокрема, віднести таке:

  • щотижня за затвердженим графіком проводяться консультації з тих курсів загальної фізики, які читаються в поточному семестрі;
  • регулярно згідно графіку викладачі кафедри проводять індивідуальні консультації для студентів;
  • неодноразово викладачі та інженерно-допоміжний склад кафедри без додаткової матеріальної винагороди у вільний від основного педнавантаження час проводять індивідуальні додаткові заняття із студентами, які із різних обставин (в першу чергу, через хворобу) не виконали навчальний план;

 

Comments are closed.