Мельник Юрій Полікарпович

1938 р.н., старший науковий співробітник

Закiнчив радіофiзичний факультет Київського унiверситету iм. Т.Г.Шевченка у 1962 р. Кандидатську дисертацiю захистив у 1980 роцi на тему “Структура и электронные свойства субмонослойных пленок кислорода, бария и окиси бария на гранях (100) и (110) вольфрама” (науковий керiвник проф. Городецький Д.О). Працював на радiофiзичному факультетi з 1962 р. старшим лаборантом, інженером, завiдувачем лабораторії, молодшим науковим співробітником кафедри фiзичної електронiки, старшим науковим співробітником кафедри електрофiзики. Проводив спецсемінар з фізичної електроніки, семінари і лабораторні заняття з курсів молекулярноi фiзики, електрики та магнетизму. Напрям наукових дослiджень – фiзика поверхнi твердого тiла. Одержано структури мономолекулярних плiвок багатьох елементiв i деяких сполук на рiзних гранях W, Mo, що дозволило знайти загальнi закономiрностi утворення двовимiрних ґраток. Одержано вiдомостi про реконструкцiю пiдкладинки при адсорбцiї, про виникнення власних електронних коливань в адсорбованiй плiвцi. Автор i спiвавтор приблизно 70 наукових статей.

 

Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.