Композитні функціональні матеріали на основі діелектриків і феритів для керування електромагнітним випромінюванням НВЧ і оптичного діапазонів

Мета наукового дослідження:

Створення функціональних елементів оптоелектроніки та спінтроніки на основі композитних структур із магнітними та п’єзоелектричними властивостями для керування параметрами оптичного та мікрохвильового випромінювання.

Актуальність дослідження:

Обумовлена необхідністю вивчення закономірностей та явищ, що мають місце в тонкоплівкових середовищах із напівпровідниковими та феромагнітними властивостями, зокрема, залежності струму (опору) між феромагнетиком та напівпровідником від впливом зовнішнього магнітного поля (поляризації електронів) для визначення можливостей розробки на основі таких матеріалів нових приладів магнітоелектроніки.

Матеріали для досліджень:

  1. Композитні плівкові структури із шарів із різними властивостями, зокрема феромагнітними і п’єзоелектричними. За допомогою таких структур були розроблені датчики магнітного поля зі змінними характеристиками, що можуть адаптуватись відповідно до необхідних вимірювальних потреб.
  2. Кристалічні структури на основі ферит-гранатів для керування оптичним та НВЧ випромінюванням.

Обладнання:

Магнітооптичні гістеріографи на основі ефектів Фарадея та Керра для вимірювань магнітних, електричних та механічних характеристик магнітних матеріалів.

Основні результати:

  1. Зміна характеристик композитних магнітних елементів під дією механічних напружень.
  2. Методи «немагнітного» перемагнічування за допомогою електричного струму, механічних напружень, поляризованого оптичного випромінювання.

 Вибрані публікації по тематиці:

  1. Сохацький В.П. Перемагнічування в шаруватих структурах під дією зовнішнього магнітного поля, механічного напруження та поляризованого струму. – Взаємодія фізичних полів з наноструктурованими матеріалами. Монографія. – К.: Каравела, 2018. – С.340-373.
  2. I.V.Zavislyak, V.P.Sohatsky, M.A.Popov G.Srinivasan. Electric field induced reorientation and flip in domain magnetization and light diffraction in a yttrium iron garnet-lead zirconate titanate bilayer. Phys. Rev. B. – 2013. – Vol.87, №13. – P.134417.
  3. V. Zavislyak and V. P. Sokhatskii. Ferrite–Piezoelectric Light Modulator with Electric and Magnetic Control of Magnetization. Technical Physics Letters. – 2013 – Vol. 39, №2. – P.199–202.
  4. V.Sohatsky, A.Kostuk, M.Savytsky. Reorientation of Magnetization in Single Crystalline Yttrium Iron Garnet Film under Mechanical Strain. Solid State Phenomena. – 2015 -Vol.230. – P. 259-263.
  5. Sohatsky V.P.  Antiferromagnetic composites for spin electronics. International research and practice conference  “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2022),  25-27 of August 2022,  Lviv, Ukraine,   p.140. http://nano-conference.iop.kiev.ua/assets/files/nano22bookOfAbstracts.pdf

Comments are closed.