Впровадження наукових досліджень у навчальний процес

2011 р.:

Результати досліджень використано при підготовки деяких циклів лекцій, а саме:

 1. Коваленко В.Ф.– до спецкурсу лекцій для аспірантів “Стан та проблеми сучасних інформаційних технологій” (2 год.).
 2. Іванюта О.М. – до спецкурсу лекцій для спеціалістів “Проблеми електроніки” (2 год.).
 3. Сохацький В.П. – підготовлено 5 нових лекцій із застосуванням новітніх наукових розробок (в курсі «Квантові інформаційні системи» :
 • Спін-переорієнтаційні переходи в структурах спінових клапанів та ультратонких плівках;
 • Перемагнічування спіновим струмом;
 • Магнітофотонні кристали – як елементи систем оптичної обробки;
 • Матеріали зі штучно утвореними неоднорідностями;
 • Пристрої спінової електроніки на основі явищ спін-залежного переносу.
 1. Сохацький В.П. – підготовлена 1 нова лабораторна робота з курсу механіки: Ефект Доплера.

2012 р.:

 1. Проф. Овечко В.С. Результати досліджень використано у спеціальному курсі лекцій «Поєднання аналізу плазмонного резонансу металевих наночастинок і оптичних характеристик рідин з різною структурою, в які занурений нанопористий кремнезем, як перспективний метод дослідження наночастинок металу, розташованих в порах кремнезему», курс «Оптична спектроскопія», 2 години, магістри .
 2. Доц. Савенков С.М. Підготовлено 1 спеціальний лекційний курс “Поляризаційна матрична оптика”, де наукові досягнення використані у 2 лекціях
 3. Проф. Овечко В.С. Запропонований розклад електромагнітних сигналів в ряд «Елементарних хвильових пакетів» використано для модернізації методу “time domain” спектроскопії. Результати наукової розробки увійшли в курс «Оптична спектроскопія», 2 години, магістри.
 4. Доц. Сохацкий В.П. Лекція «Магнітопружні ефекти» з курсу «Магнітооптика і фотомагнетизм» для магістрів кафедри електрофізики 1 року навчання.
 5. Доц. Сохацкий В.П. Лабораторна робота «Магнітооптичний модулятор з електричним керуванням намагніченістю» для магістрів кафедри електрофізики 1 року навчання. .
 6. Доц. Іванюта О.М. В лекційному курсі «Компонентна база радіоелектронних пристроїв» напрямок підготовки «Радіотехніка» розглянуті механізми локального допування органічних сполук функціональними матеріалами.
 7. Доц. Сохацкий В.П. В курсі лабораторних робіт “Комп’ютерні технології в фізиці ” (34 год.) для магістрів 1-го року кафедри електрофізики радіофізичного факультету.

2013 р.:

 1. Доц. Сохацкий В.П. Додано розділ «Магнітоелектричне індукування магнітопружних явищ у феритах» до курсу «Магнітооптика та фотомагнетизм» для магістрів 1-го курсу кафедри електрофізики.
 2. Доц. Савенков С.М. В лекційному курсі «Поляризаційна матрична оптика» для магістрів 1 курсу спеціалізації «Прикладна оптика та магнетизм» кафедри електрофізики оновлено 2 лекції «Розв’язок спектральної задачі для однорідних анізотропних середовищ» та «Моделі довільного дихроїчного середовища і середовища, що характеризується неермітовим дихроїзмом » (4 год.)
 3. Доц. Іванюта О.М. Створено нову лабораторну роботу «Термоелектричні явища» в практикум «Електрика та магнетизм».

2014 р.:

 1. Доц. Савенков С.М. В лекційний курс «Поляризаційна матрична оптика» для магістрів 1 курсу спеціалізації «Прикладна оптика та магнетизм» кафедри електрофізики введено лекції «Порівняння розв’язків оберненої задачі для однорідних середовищ у наближенні однорідного та шаруватого представлення» та «Розв’язок оберненої задачі для поздовжньо неоднорідних середовищ з подвійними променезаломленням»
 2. Доц.Савенков С.М. В лекційний курс «Оптична поляриметрія» для магістрів 1 курсу спеціалізації «Квантова радіофізика» кафедри квантова радіофізика введено лекцію «Особливості застосування теорем подібності Джонса в мультиплікативних та адитивних моделях однорідних анізотропних середовищ».
 3. Доц. Іщук Л.В. В лекційний курс «Електрика и магнетизм» для студентів 2 курсу напрямку підготовки «Прикладна фізика» введено лекцію «Рух заряджених частинок у схрещених електричному та магнітному полях. Сила Лоренца. Єфект Холла»
 4. Доц. Іванюта О.М. Розроблено та підготовлено лабораторну роботу «Термоелектричні явища».
 5. Проф. Коваленко В.Ф. Створено робоче місце для проведення наукових досліджень аспірантом 2-го року навчання кафедри електрофізики за темою «Дослідження процесів кластероутворення магнітних наночастинок в магнітній рідині методом розсіювання світла»
 6. Проф. Коваленко В.Ф. Результати досліджень процесів кластероутворення магнітних наночастинок в магнітній рідині методом розсіювання світла використовуються у лекції «Оптичні властивості наночастинок» в спеціальному курсі лекцій «Сучасні проблеми оптики» для магістрів 2-го року навчання за спеціальністю «Прикладна оптика та магнетизм» кафедри електрофізики

2015 р.:

Повернутись на сторінку: “Досягнення кафедри

Comments are closed.